مطالب گروه: برنامه ریزی


کلاس کنکور شرکت کنیم؟
تعیین منابع مطالعاتی مناسب
آزمون آزمایشی شرکت کنیم یا نه؟
اهمیت پیش خوانی دروس در تابستان
هدف
استراتژی کنکور