اهمیت انتخاب رشته ی صحیح
رادیو

اهمیت انتخاب رشته ی صحیح

بررسی اهمیت انتخاب رشته به عنوان آخرین مرحله از ماراتن کنکور توسط ایمان پاسدار دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران