معرفی رشته ی پزشکی
رادیو

معرفی رشته ی پزشکی

معرفی رشته ی پزشکی و فاکتورهای لازم برای قبولی در این رشته توسط یاسین بهرامی دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز