معرفی کادر

کادر گروه مشاوره رایکا 100

مهندس مهران بویر

فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه چمران

مهندس رضا آگاه

دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه شیراز

رضا کیانپور

دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

یاسین بهرامی

دانشچوی پزشکی جندی شاپور اهوازایمان پاسدار

دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهرانمهندس روناک وکیلی

فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه چمران